Arbeidsrecht advocaat

Onze advocaten arbeidsrecht zijn specialisten. Zij hebben gekozen voor het arbeidsrecht en doen dit er niet 'bij'. Onze overtuiging is dat het onmogelijk is om u op het hoogste niveau bij te staan indien er ook tijd en aandacht aan andere vakgebieden besteedt moet worden. Wij investeren in het bijhouden van de jurisprudentie, wijzigingen in wetgeving en het volgen van kwalitatief hoogwaardige opleidingen om de het beste juridische advies te kunnen geven. Onze advocaten hebben minimaal 10 jaar ervaring in het bijstaan van werknemers en werkgevers. Indien u het maximale uit uw situatie wilt halen dan zijn wij het juiste kantoor. Wij zijn ervan overtuigd dat we u het beste kunnen helpen!

Inhoudsopgave

Onze werkwijze en waar we voor staan

Voor wie werken wij

Wat doet een arbeidsrecht advocaat?

Procederen in het arbeidsrecht

Specialisatie

Wanneer mag men zich advocaat noemen

Rechten en plichten van een advocaat

Voordelen advocaat t.o.v. jurist

Voordelen ten opzichte van een rechtsbijstand verzekering

Onze tarieven

Kennis delen

Onze werkwijze en waar we voor staan

Specialisatie

Onze arbeidsrecht advocaten zijn specialisten. Zij hebben gekozen voor het arbeidsrecht en doen enkel en alleen het arbeidsrecht. Zij hebben alle mogelijke specialisatieopleidingen succesvol afgerond en houden alle ontwikkelingen scherp in de gaten. Binnen het arbeidsrecht geldt dat er vaak maar één moment is om het goed te regelen. Alleen door specialisatie is het mogelijk om het beste juridische advies te geven.

Samen met u

Wij werken voor u en wij proberen uw wensen juridisch mogelijk te maken. Wij beginnen dus niet met een uitleg hoe een situatie juridisch in elkaar zit maar we vragen wat u wilt bereiken. Daarna is het aan ons om te kijken of dit mogelijk is.

Snel en bereikbaar

Het arbeidsrecht is een 'snel' vakgebied. Termijnen zijn kort, er moet op korte termijn gereageerd worden. Termijnen van 2 maanden indien een ontslag moet worden aangevochten. Wij zijn bereikbaar en indien nodig 24 uur per dag. Telefonisch zijn we goed bereikbaar en wanneer we niet bereikbaar zijn dan zullen we u zo snel mogelijk terugbellen.

We "spreken Nederlands"

We "spreken Nederlands". Wij communiceren zo helder mogelijk. Wij gaan niet bewijzen hoe goed we zijn door onbegrijpelijke e-mails met lange volzinnen en vakwoorden. Natuurlijk is het niet altijd mogelijk om zonder vakwoorden te communiceren maar dan leggen we het u graag uit.

Digitaal

We werken zo veel als mogelijk digitaal. Onze dossiers zitten in een digitale kluis en zijn altijd bereikbaar. "Ik kan het even niet vinden maar morgen ben ik weer op kantoor" zult u bij ons niet horen. De meeste communicatie laten we via Conference Calls en door het delen van schermen verlopen. Dit bespaart u veel reistijd.

Voor wie werken wij

Wij staan werkgevers, werknemers en statutair bestuurders van vennootschappen bij. Wij zijn hierbij100 % partijdig. Het enige belang dat wij behartigen, is uw belang.

Wat doet een arbeidsrecht advocaat?

Het arbeidsrecht omvat de rechten en plichten die werknemers, werkgevers maar er moet ook rekening gehouden worden met publiekrechtelijke wetgeving zoals met het UWV op het gebied van ziekte, re-integratie en ontslag. Onderstaand een aantal voorbeelden uit het arbeidsrecht.

 • Een vennootschap wordt bestuurd door een statutair bestuurder. Dit kan een andere vennootschap zijn maar ook een natuurlijk persoon. Indien de resultaten van de onderneming onvoldoende zijn kan dit een reden zijn tot het ontslag van een bestuurder. Het ontslagrecht van een bestuurder is niet gelijk aan dat van een normale werknemer.
 • Een medewerker komt voor de zoveelste keer op rij te laat en hierdoor ontstaat wederom schade. Is dit een reden voor ontslag op staande voet? En hoe moet dit gemotiveerd worden? Maar hoe lang mag er tussen het incident zitten en het geven van ontslag op staande voet? Wat zijn de gevolgen voor een mogelijke WW-uitkering bij een ontslag op staande voet?
 • Een goede arbeidsovereenkomst bevat de afspraken tussen de werknemer en werkgever. Wat moet in de arbeidsovereenkomst vermeldt worden en wat hoeft er niet in? Een goede arbeidsovereenkomst kan veel problemen voorkomen!
 • De vakbonden kunnen besluiten om een staking bij uw bedrijf uit te roepen. Welke wettelijke mogelijkheden hebben de vakbonden? En wat kunt u doen om de staking te voorkomen?
 • Afhankelijk van het aantal medewerkers binnen een onderneming kan een bedrijf verplicht zijn om een ondernemingsraad in te stellen. Hoe wordt dit in de praktijk geregeld? Wat moet hiervoor vastgelegd worden? En welke bevoegdheden komt de ondernemingsraad toe?
 • Twee medewerkers krijgen met elkaar ruzie en gaan op de vuist. Is dit reden voor ontslag? En zo ja, is het ontslag van één medewerker mogelijk of moeten ze dan beide ontslagen worden?
 • Een medewerker disfunctioneert en hij is niet van plan om zijn gedrag en instelling aan te passen en is op geen enkele wijze bereid om zich in te spannen om weer te gaan functioneren. Wat moet er geregeld worden voor een succesvol ontslag en wat is de transitievergoeding die verstrekt moet worden?
 • Een medewerker heeft zich ziek gemeld bij de werkgever en is door de bedrijfsarts opgeroepen voor een controle. De medewerker geeft geen gehoor aan de oproep. Kunt u een onaangekondigd huisbezoek laten verrichten? En welke mogelijkheden heeft u om betaling van het salaris stop te zetten?
 • Een medewerker is ziek en de verwachting is dat bij terugkomst de medewerker opnieuw ziek zal worden. Is outplacement een oplossing? En wat is de rol van een bedrijfsarts hierin?
 • Een (onderdeel van een) onderneming kan gereorganiseerd moeten worden. Een reorganisatie heeft altijd een bedrijfseconomische achtergrond. Welke methodes zijn er? Is de stoelendans-methode misschien een goede oplossing?
 • Een ex-werknemer gaat bij een concurrent werken maar in een ander soort functie. Valt dit onder het concurrentiebeding? En hoe zit het met het relatiebeding?
 • De afspraken worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Goede arbeidsovereenkomsten voorkomen problemen. Maar wat moet in de arbeidsovereenkomst opgenomen worden en wat is al wettelijk of in de CAO geregeld?
 • Een bedrijf neemt een ander bedrijf over. De arbeidsvoorwaarden zijn niet gelijk en de onderneming wil deze harmoniseren. Hoe gaat dit in zijn werk? En wat indien er verschillende CAO's van toepassing zijn? En welke bevoegdheden heeft de ondernemingsraad?
 • In de vaststellingsovereenkomst worden de afspraken vastgelegd die tussen werkgever en werknemer zijn gemaakt tijdens het ontslag. Wat moet hierin vermeld worden? En wat gebeurt er wanneer afspraken niet nagekomen worden? En hoe wordt ervoor gezorgd dat de werknemer recht heeft op een WW-uitkering?
 • U heeft een medewerker aangenomen en het blijkt dat er onwaarheden op de CV vermeld zijn. Is dit een reden tot ontslag? Of valt het onder een leugentje om eigen bestwil?
 • Uw bedrijf kan vallen onder een CAO. Maar gedurende de jaren veranderen de activiteiten van de onderneming. Kunt u overstappen naar een andere CAO? Of wilt u niet CAO-gebonden zijn?
 • Na jarenlang trouwe dienst blijkt een medewerker niet meer te functioneren. Een demotie zou de oplossing zijn. Moet de werknemer hieraan meewerken? Kan het salaris verlaagd worden naar het niveau dat bij de nieuwe functie past? En kan de leaseauto ingenomen worden? 
 • U wilt uw werknemers laten participeren in het bedrijf. Laat u via een stichting de werknemers participeren of direct via aandelen? En wat zijn de afspraken indien de werknemer de onderneming gaat verlaten?
 • Het personeelsdossier heeft meerdere doelen. Het is belangrijk dat alle wettelijke stukken aanwezig zijn maar ook onderling gemaakte afspraken en de beoordelingsgesprekken. Een goede dossieropbouw is namelijk van belang voor het ontslag van een medewerker. Waar moet een ontslagdossier aan voldoen en hoe bouw je dit op?

Procederen in het arbeidsrecht

Indien de werkgever en de werknemer er onderling niet meer uitkomen dan kan aan de kantonrechter een uitspraak worden gevraagd. Dit betekent dat er een procedure gestart gaat worden. Een procedure begint met het aanbrengen van een dagvaarding of verzoekschrift bij de kantonrechter. Indien het een statutair bestuurder betreft dan dient de zaak bij de rechtbank. Tegen de uitspraak kan in beroep gegaan worden bij het Gerechtshof. 

Procederen is altijd een mogelijkheid maar indien mogelijk voorkomen we het. Procederen heeft een aantal nadelen dat het kostbaar is en het een aantal maanden kan duren voordat er een uitspraak gedaan wordt.

Alleen advocaten mogen procederen bij de rechtbank en het Gerechtshof! Hou hier rekening mee indien u moet kiezen tussen een jurist of een arbeidsrecht advocaat.

Specialisatie

Onze arbeidsrecht advocaten zijn lid van de VAAN. De VAAN is een door de Orde van Advocaten erkende specialisatievereniging. Om lid te mogen worden moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

 1. men moet advocaat zijn
 2. een Grotius of PALA of vergelijkbare, door VAAN als zodanig erkende, postacademische specialisatie leergang arbeidsrecht met goed gevolg hebben voltooid, waarmee ten minste 50 PO punten zijn behaald;
 3. en ten tijde van de aanvraag tot toelating als lid ten minste vijf jaar aaneengesloten als advocaat zijn ingeschreven overeenkomstig het bepaalde in de Advocatenwet en in die periode als zodanig hebben gewerkt;
 4. en een praktijk voeren die de laatste vijf jaar voor ten minste 50% uit arbeidsrecht bestaat

Tevens zijn ze lid van de VAARA (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Oost Nederland).

Wanneer mag men zich advocaat noemen

Iedereen met een afgeronde academische opleiding rechten mag zich jurist noemen. Advocaat is echter een bescherm beroep met rechten en plichten welke niet zijn toegekend aan niet advocaten.

Je bent alleen advocaat indien je staat ingeschreven op het tableau. Allereerst moet je advocaat worden en vervolgens zijn er voorwaarden om ingeschreven te blijven.

Om advocaat te worden moet allereerst de studie rechten op de universiteit succesvol worden afgerond. Vervolgens ga je werken bij een advocatenkantoor. De rechtbank beëdigt de advocaat met een vonnis en de Orde van Advocaten schrijft je in op het tableau. Vanaf dat moment werkt de advocaat gedurende drie jaar onder de verantwoordelijkheid van een patroon. Gedurende deze drie jaar volgt de advocaat de opleiding van de Orde van Advocaten. Na deze drie jaar krijgt de advocaat zijn stageverklaring. 

Na de stage geldt dat een advocaat aan de opleidingsverplichtingen moet voldoen en zich aan de regelgeving van de Orde van Advocaten. Indien hier niet aan voldaan wordt dan wordt met geschorst (tijdelijke maatregel) of geschrapt (definitief). Ook kan een advocaat zich vrijwillig uitschrijven.

Rechten en plichten van een advocaat

Advocaten hebben rechten die door de wet zijn toegekend en die niet voor normale mensen gelden. Een advocaat mag procederen bij de rechtbank en het gerechtshof. Ook heeft de advocaat een verschoningsrecht. Dit houdt in dat hij gegevens die zijn klanten betreft, niet hoeft af te geven. 

Maar rechten brengt ook plichten met zich mee. Een advocaat is onderworpen aan het tuchtrecht en het klachtrecht en gebonden aan wettelijke beroepsregels. Ook heeft is er een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Voordelen advocaat t.o.v. jurist

Iedereen met een afgeronde universitaire opleiding Rechten mag zich jurist noemen. Maar waarom zou u een advocaat inschakelen i.p.v. een jurist? Hiervoor zijn een aantal redenen:

 1. Advocaten worden gecontroleerd door de Orde van Advocaten
 2. Advocaten mogen procederen bij de Rechtbank en Gerechtshof
 3. Advocaten worden getraind in het voeren van onderhandelingen
 4. Advocaten worden serieuzer genomen dan juristen
 5. Advocaten hebben een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Nadeel is dat het uurtarief van een advocaat hoger is dan dat van een advocaat.

Voor eenvoudige vragen kan het inschakelen van een jurist voldoen. Maar het gaat ook om het aantal uren dat aan een zaak besteedt wordt. En natuurlijk om het resultaat. Zeker bij procedures.

Voordelen ten opzichte van een rechtsbijstand verzekering

Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft dan kunt u die inschakelen in geval van een arbeidsconflict. Ook werkgevers kunnen een rechtsbijstandsverzekering hebben. Wij horen vaak dat mensen ontevreden zijn over hoe de rechtsbijstandsverzekering hun zaak heeft afgehandeld. De medewerkers bij een rechtsbijstandsverzekering krijgen een zeer beperkte tijd om een zaak op te lossen. Zij willen zo min mogelijk tijd aan de zaak besteden maar het vooral oplossen. Vaak betekent oplossen dat er zo snel mogelijk naar een schikking wordt toegewerkt.... en dat heeft tot gevolg dat er voor u niet het maximale uit de zaak gehaald wordt. Als werknemer kunt u er ook voor kiezen om zelf een gespecialiseerd arbeidsrecht advocaat in te schakelen. U weet dan zeker dat het maximale uit uw zaak gehaald wordt. En de kosten voor de juridische bijstand worden vaak doorbelast aan de werkgever. Op deze manier heeft u een betere regeling en het kost u niets extra!

Onze tarieven

Wij hanteren een tarief per uur van € 225,00 exclusief BTW. Bijkomende kosten zoals griffierechten, kosten gemaakt door een deurwaarder, de kosten voor het opvragen van gegevens bij de kamer van koophandel en de kosten voor vertaalwerkzaamheden worden één op één doorbelast. Voorafgaand aan het verstrekken van de opdracht zullen we u een urenindicatie geven. 

In veel gevallen kunnen we vooraf een vaste prijs afspreken. In dat geval weet u precies wat de kosten zullen zijn.

Voor werknemers met een arbeidsconflict geldt hetzelfde tarief. Echter, in de meeste gevallen zullen we ervoor zorgen dat de juridische kosten door de werkgever vergoedt zullen worden. Dit wordt dan meegenomen in de onderhandelingen met de werkgever over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. De afspraak wordt vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst.

Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft dan kunt u gebruik maken van het recht op een vrije advocaatkeuze. Afhankelijk van de zaak wordt dan een budget toegekend door de rechtsbijstandsverzekering. Het is van belang om de zaak eerst aan te melden bij uw rechtsbijstandsverzekering. Hierbij vermeldt u dat u gebruik wilt maken van het recht om zelf een advocaat te kiezen. De verzekeraar zal vervolgens proberen te voorkomen dat u dit gaat doen door te melden dat bij overschrijding van het budget de kosten voor uw rekening zijn en dat zij niet kunnen instaan voor de kwaliteit van een advocaat (hierover hoeft u zich bij ons geen zorgen te maken). Na akkoord van de rechtsbijstandsverzekering neemt u met ons contact op. Wij zullen onderzoeken of het budget reëel is en contact opnemen met de verzekeraar. Het tarief dat wij hanteren richting de verzekeraar is ons reguliere tarief van € 225,00 exclusief BTW. In de meeste gevallen komen we eruit met de verzekeraar maar helaas niet in alle gevallen. In dat geval moet u kiezen tussen de rechtsbijstandverzekeraar of dat u het zelf betaalt. Indien u het zelf betaalt dan zullen wij proberen de kosten bij de werkgever te verhalen waardoor u uiteindelijk toch geen kosten gemaakt heeft.

We werken niet op basis van een toevoeging. Bij een toevoeging betaalt de overheid een groot deel van de juridische kosten en door de klant wordt een eigen bijdrage voldaan. Of u in aanmerking komt voor juridische bijstand op basis van een toevoeging is afhankelijk van uw inkomen. Hierover vindt u meer op www.rechtsbijstand.nl. Ook bij het juridisch loket kunnen ze u van informatie voorzien.

Kennis delen

 • Vinden dat iedereen toegang moet hebben tot juridische kennis
 • Artikelen op website
 • Indien uw vraag er niet bijstaat dan chat

Relevante Links

Ontslagrecht opnieuw flink op de schop
12 stappenplan ontslag statutair bestuurder
Reorganisatie
Ontslag zieke directeur of bestuurder
Ontslag met wederzijds goedvinden

Deel deze pagina:


Een afspraak maken

Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht