Algemene voorwaarden

Wat wordt in de algemene voorwaarden geregeld

In de algemene voorwaarden, ook wel algemene leveringsvoorwaarden of verkoopvoorwaarden genoemd, worden regels vastgelegd voor de verkoop van producten en diensten. Vaak worden deze algemene voorwaarden de "kleine lettertjes" genoemd.

De algemene voorwaarden zijn voorwaarden die een bedrijf hanteert bij de levering, inkoop, verkoop en betalingen van producten en diensten. Uitzondering hierop zijn de voorwaarden die gelden voor de kern van de prestaties, zoals bij koop het product en de prijs ervan. In algemene voorwaarden worden vaak zaken geregeld als:

 • betaling van de koopprijs;
 • aansprakelijkheden;
 • garanties;
 • de geldigheidsduur van de offerte;
 • welke instantie bevoegd is bij een eventueel geschil;
 • levertijd;
 • eigendomsvoorbehoud.

Algemene voorwaarden dienen wel van toepassing te zijn, willen zij tussen partijen werking hebben. Dit gaat in de praktijk vaak fout, ondanks het feit dat algemene voorwaarden snel van toepassing zijn.

De algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing indien ze:

 1. voor het sluiten van de overeenkomst van toepassing worden verklaard;
 2. uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst ter hand worden gesteld.

Vooral bij het tweede vereiste gaat het regelmatig mis. De wederpartij heeft dan de mogelijkheid om een beding (of alle bedingen) in algemene voorwaarden te vernietigen. Kort gezegd kan dit wanneer aan de wederpartij niet de redelijke mogelijkheid is geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen of wanneer deze onredelijk bezwarend zijn.

Redelijke mogelijkheid tot kennisneming

Maar wanneer is er een redelijke mogelijkheid tot kennisneming geboden? Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden:

 • ter hand stellen,
 • ter inzage leggen,
 • langs elektronische weg beschikbaar stellen.

Ter hand stellen

Zoals hiervoor vermeld, is de hoofdregel dat de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand worden gesteld. Het op de achterzijde van de overeenkomst afdrukken van de algemene voorwaarden is hier een voorbeeld van, mits op de voorzijde uitdrukkelijk is bepaald dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn en deze op de achterzijde te vinden zijn. Een veel gemaakte fout is dat de algemene voorwaarden pas bij de factuur worden meegestuurd. Dit is simpelweg te laat. Ook het enkel vermelden van de algemene voorwaarden onderaan een factuur of offerte geldt niet als ter hand stellen.

Ter inzage leggen

Er is niet snel voldaan aan het ter inzage leggen, dus wij adviseren u om niet zomaar voor deze optie te kiezen. Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is om de algemene voorwaarden ter hand te stellen, dient men te vermelden dat de toepasselijke algemene voorwaarden ter inzage liggen bij de gebruiker zelf, de Kamer van Koophandel of de griffie van de rechtbank. Zeer belangrijk is dat ook wordt aangegeven dat op verzoek de algemene voorwaarden kosteloos zullen worden opgestuurd.

Langs elektronische weg beschikbaar stellen

Wanneer men een overeenkomst via internet afsluit, is het zeer onpraktisch om voor het sluiten van de overeenkomst de algemene voorwaarden ter hand te stellen. De wet geeft hier een oplossing voor: de algemene voorwaarden moeten voor of bij het sluiten van de overeenkomst langs elektronische weg ter beschikking gesteld worden. In de praktijk gebeurt dat meestal door een link naar de algemene voorwaarden op te nemen op de bevestigingspagina en de klant een vakje te laten aankruisen met de tekst "Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden". Maar dit is niet voldoende. De algemene voorwaarden moeten namelijk kunnen worden opgeslagen op de computer van de klant en ze moeten later nog toegankelijk zijn. Het is daarom aan te bevelen om de algemene voorwaarden op te nemen op een aparte webpagina die ook eenvoudig terug te vinden is.

Niet onredelijk bezwarend

Naast het feit dat er een redelijke mogelijkheid moet worden geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen, mogen de algemene voorwaarden nooit onredelijk bezwarend zijn. Of algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn, hangt van alle omstandigheden af. Elke keer dient dit voor het specifieke geval beoordeeld te worden.

Onredelijk bezwarend bij consumenten

In het geval van een overeenkomst met een consument geeft de wet een aantal categorieën van algemene voorwaarden welke worden gezien als onredelijk bezwarend. Dit zijn de zogeheten grijze en de zwarte lijst. De categorieën welke op de zwarte lijst zijn opgenomen, zijn altijd onredelijk bezwarend zijn en dus vernietigbaar en de categorieën op de grijze lijst worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn. In het laatste geval is het aan de ondernemer om aan te tonen dat het beding niet onredelijk bezwarend is.

Onredelijk bezwarend tussen bedrijven

Indien het gaat om een overeenkomst tussen bedrijven, dan zijn de zwarte en grijze lijst niet van toepassing. Deze partijen mogen in principe afspreken wat ze willen. Indien een partij bij de overeenkomst een beding in de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend vindt, dan zal deze daar een beroep op moeten doen. Een rechter zal sneller geneigd zijn om aan te nemen dat een beding onredelijk bezwarend is, indien deze op de grijze of zwarte lijst staat.

Voorbeelden van categorieën op de zwarte (14 bepalingen die niet in de algemene voorwaarden opgenomen mogen worden) en grijze lijst zijn bijvoorbeeld een beding dat een partij de mogelijkheid ontneemt om de overeengekomen prestatie op te eisen, een beding waarbij de mogelijkheid wordt ontnomen om de overeenkomst te ontbinden of de uitsluiting van aansprakelijkheid. Onderaan deze pagina zijn de zware en de grijze lijst toegevoegd.

Battle of the forms

Het komt in de praktijk veelvuldig voor: in een offerte wordt verwezen naar algemene voorwaarden en wanneer deze offerte geaccepteerd wordt door de andere partij, verwijst deze naar zijn eigen algemene voorwaarden. Deze situatie wordt “Battle of the forms” genoemd. Maar welke algemene voorwaarden zijn dan van toepassing? Die van degene die de offerte heeft uitgebracht of die van degene die de offerte heeft geaccepteerd?

In de wet is een regeling opgenomen die geldt wanneer naar twee sets verschillende algemene voorwaarden wordt verwezen. Kort gezegd komt deze regeling erop neer dat degene die een offerte accepteert en niet gebonden wil zijn aan de algemene voorwaarden waarnaar in de offerte wordt verwezen, hij deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand moet wijzen.

Een informatieve film over de Battle of the Forms.

Uitdrukkelijk van de hand wijzen in de algemene voorwaarden

Het Hof Arnhem-Leeuwarden​ heeft een arrest gewezen op 28 augustus 2018 (publicatiedatum 17 september 2018) waarin is aangegeven wanneer algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand zijn gewezen. Volgens het Hof moet minimaal aangegeven worden dat de andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand worden gewezen en welke voorwaarden dat zijn. Vaak staat in algemene voorwaarden een bepaling als: “op (bijvoorbeeld) alle leveringen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en alle andere algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.” Ingevolge het arrest van het Hof is dit dus niet voldoende, omdat niet wordt aangegeven welke algemene voorwaarden specifiek van de hand worden gewezen. Juist een dergelijke bepaling in de algemene voorwaarden is waar men nu vaak van denkt dit probleem getackeld te hebben.

Wilt u ervoor zorgen dat niet de algemene voorwaarden van de andere partij van toepassing zijn, geef dan in de offerte of de acceptatie (in ieder geval in het laatste stuk dat uitgaat om de overeenkomst te sluiten) van een aanbod duidelijk aan welke algemene voorwaarden van de hand worden gewezen, door bijvoorbeeld de titel van de algemene voorwaarden van de wederpartij te noemen.

Wat kan Absolute Advocaten voor u betekenen?

Of u nu zelfstandig werkt als fotograaf, eigenaar bent van een webwinkel, een accountants en administratiekantoor uit Amsterdam, schoonheidssalon, klusbedrijf, reclamebureau, uitzendbureau, schildersbedrijf of een sportschool:
Absolute Advocaten kan voor alle soorten ondernemingen algemene voorwaarden opstellen en controleren.

Heeft u te maken met algemene voorwaarden, dan kan Absolute Advocaten onder andere het volgende voor u betekenen:

 • opstellen van algemene voorwaarden;
 • het controleren van algemene voorwaarden;
 • adviseren omtrent de algemene voorwaarden van een wederpartij of die van u zelf;
 • het oplossen van geschillen met betrekking tot algemene voorwaarden.

Voor verdere informatie kunt u uiteraard contact opnemen op het telefoonnummer 026 – 325 9023.

Zwarte lijst algemene voorwaarden (artikel 236, BW 6)

Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt als onredelijk bezwarend aangemerkt een in de algemene voorwaarden voorkomend beding:

 1. dat de wederpartij geheel en onvoorwaardelijk het recht ontneemt de door de gebruiker toegezegde prestatie op te eisen;
 2. dat de aan de wederpartij toekomende bevoegdheid tot ontbinding, zoals deze in afdeling 5 van titel 5 is geregeld, uitsluit of beperkt;
 3. dat een de wederpartij volgens de wet toekomende bevoegdheid tot opschorting van de nakoming uitsluit of beperkt of de gebruiker een verdergaande bevoegdheid tot opschorting verleent dan hem volgens de wet toekomt;
 4. dat de beoordeling van de vraag of de gebruiker in de nakoming van een of meer van zijn verbintenissen is te kort geschoten aan hem zelf overlaat, of dat de uitoefening van de rechten die de wederpartij ter zake van een zodanige tekortkoming volgens de wet toekomen, afhankelijk stelt van de voorwaarde dat deze eerst een derde in rechte heeft aangesproken;
 5. krachtens hetwelk de wederpartij aan de gebruiker bij voorbaat toestemming verleent zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op een der in afdeling 3 van titel 2 bedoelde wijzen op een derde te doen overgaan, tenzij de wederpartij te allen tijde de bevoegdheid heeft de overeenkomst te ontbinden, of de gebruiker jegens de wederpartij aansprakelijk is voor de nakoming door de derde, of de overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van een onderneming waartoe zowel die verplichtingen als de daartegenover bedongen rechten behoren;
 6. dat voor het geval uit de overeenkomst voor de gebruiker voortvloeiende rechten op een derde overgaan, ertoe strekt bevoegdheden of verweermiddelen die de wederpartij volgens de wet jegens die derde zou kunnen doen gelden, uit te sluiten of te beperken;
 7. dat een wettelijke verjarings- of vervaltermijn waarbinnen de wederpartij enig recht moet geldend maken, tot een verjarings- onderscheidenlijk vervaltermijn van minder dan een jaar verkort;
 8. dat voor het geval bij de uitvoering van de overeenkomst schade aan een derde wordt toegebracht door de gebruiker of door een persoon of zaak waarvoor deze aansprakelijk is, de wederpartij verplicht deze schade hetzij aan de derde te vergoeden, hetzij in haar verhouding tot de gebruiker voor een groter deel te dragen dan waartoe zij volgens de wet verplicht zou zijn;
 9. dat de gebruiker de bevoegdheid geeft de door hem bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst te verhogen, tenzij de wederpartij bevoegd is in dat geval de overeenkomst te ontbinden;
 10. dat in geval van een overeenkomst tot het geregeld afleveren van zaken, elektriciteit, warmte en koude daaronder begrepen en dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften niet daaronder begrepen, of tot het geregeld doen van verrichtingen, leidt tot stilzwijgende verlenging of vernieuwing in een overeenkomst voor bepaalde duur, dan wel tot een stilzwijgende voortzetting in een overeenkomst voor onbepaalde duur zonder dat de wederpartij de bevoegdheid heeft om de voortgezette overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand;
 11. dat de bevoegdheid van de wederpartij om bewijs te leveren uitsluit of beperkt, of dat de uit de wet voortvloeiende verdeling van de bewijslast ten nadele van de wederpartij wijzigt, hetzij doordat het een verklaring van haar bevat omtrent de deugdelijkheid van de haar verschuldigde prestatie, hetzij doordat het haar belast met het bewijs dat een tekortkoming van de gebruiker aan hem kan worden toegerekend;
 12. dat ten nadele van de wederpartij afwijkt van artikel 37 van Boek 3, tenzij het betrekking heeft op de vorm van door de wederpartij af te leggen verklaringen of bepaalt dat de gebruiker het hem door de wederpartij opgegeven adres als zodanig mag blijven beschouwen totdat hem een nieuw adres is meegedeeld;
 13. waarbij een wederpartij die bij het aangaan van de overeenkomst werkelijke woonplaats in een gemeente in Nederland heeft, woonplaats kiest anders dan voor het geval zij te eniger tijd geen bekende werkelijke woonplaats in die gemeente zal hebben, tenzij de overeenkomst betrekking heeft op een registergoed en woonplaats ten kantore van een notaris wordt gekozen;
 14. dat voorziet in de beslechting van een geschil door een ander dan de rechter die volgens de wet bevoegd zou zijn, tenzij het de wederpartij een termijn gunt van tenminste een maand nadat de gebruiker zich schriftelijk jegens haar op het beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen;
 15. dat de bevoegdheid van de wederpartij om de overeenkomst, die mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg tot stand is gekomen, op een overeenkomstige wijze op te zeggen, uitsluit of beperkt;
 16. dat in geval van een overeenkomst tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften, leidt tot een stilzwijgende verlenging of vernieuwing van de overeenkomst met een duur die langer is dan drie maanden, dan wel tot een stilzwijgende verlenging of vernieuwing van de overeenkomst met een duur van ten hoogste drie maanden zonder dat de wederpartij de bevoegdheid heeft om de overeenkomst telkens tegen het einde van de duur van de verlenging of de vernieuwing op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand;
 17. dat in geval van een overeenkomst tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften, leidt tot een stilzwijgende voortzetting in een overeenkomst voor onbepaalde duur zonder dat de wederpartij de bevoegdheid heeft om de voortgezette overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand of, in geval de geregelde aflevering minder dan eenmaal per maand plaats heeft, met een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden;
 18. dat de wederpartij verplicht de verklaring tot opzegging van een overeenkomst als bedoeld onder j of p respectievelijk q te laten plaatsvinden op een bepaald moment;
 19. dat in geval van een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws-, weekbladen en tijdschriften leidt tot voortzetting van de overeenkomst.

Grijze lijst algemene voorwaarden (artikel 237, BW 6)

Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn een in de algemene voorwaarden voorkomend beding

 1. dat de gebruiker een, gelet op de omstandigheden van het geval, ongebruikelijk lange of onvoldoende bepaalde termijn geeft om op een aanbod of een andere verklaring van de wederpartij te reageren;
 2. dat de inhoud van de verplichtingen van de gebruiker wezenlijk beperkt ten opzichte van hetgeen de wederpartij, mede gelet op de wettelijke regels die op de overeenkomst betrekking hebben, zonder dat beding redelijkerwijs mocht verwachten;
 3. dat de gebruiker de bevoegdheid verleent een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, tenzij de wederpartij bevoegd is in dat geval de overeenkomst te ontbinden;
 4. dat de gebruiker van zijn gebondenheid aan de overeenkomst bevrijdt of hem de bevoegdheid daartoe geeft anders dan op in de overeenkomst vermelde gronden welke van dien aard zijn dat deze gebondenheid niet meer van hem kan worden gevergd;
 5. dat de gebruiker een ongebruikelijk lange of onvoldoende bepaalde termijn voor de nakoming geeft;
 6. dat de gebruiker of een derde geheel of ten dele bevrijdt van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding;
 7. dat een de wederpartij volgens de wet toekomende bevoegdheid tot verrekening uitsluit of beperkt of de gebruiker een verdergaande bevoegdheid tot verrekening verleent dan hem volgens de wet toekomt;
 8. dat als sanctie op bepaalde gedragingen van de wederpartij, nalaten daaronder begrepen, verval stelt van haar toekomende rechten of van de bevoegdheid bepaalde verweren te voeren, behoudens voor zover deze gedragingen het verval van die rechten of verweren rechtvaardigen;
 9. dat voor het geval de overeenkomst wordt beëindigd anders dan op grond van het feit dat de wederpartij in de nakoming van haar verbintenis is tekort geschoten, de wederpartij verplicht een geldsom te betalen, behoudens voor zover het betreft een redelijke vergoeding voor door de gebruiker geleden verlies of gederfde winst;
 10. dat de wederpartij verplicht tot het sluiten van een overeenkomst met de gebruiker of met een derde, tenzij dit, mede gelet op het verband van die overeenkomst met de in dit artikel bedoelde overeenkomst, redelijkerwijze van de wederpartij kan worden gevergd;
 11. dat voor een overeenkomst als bedoeld in artikel 236 onder j of p respectievelijk q een duur bepaalt van meer dan een jaar, tenzij de wederpartij na een jaar de bevoegdheid heeft de overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand;
 12. dat de wederpartij aan een opzegtermijn bindt die langer is dan de termijn waarop de gebruiker de overeenkomst kan opzeggen;
 13. dat voor de geldigheid van een door de wederpartij te verrichten verklaring een strengere vorm dan het vereiste van een onderhandse akte stelt;
 14. dat bepaalt dat een door de wederpartij verleende volmacht onherroepelijk is of niet eindigt door haar dood of ondercuratelestelling, tenzij de volmacht strekt tot levering van een registergoed;
 15. dat de wederpartij bij overeenkomsten, niet zijnde verlengde, vernieuwde of voortgezette overeenkomsten als bedoeld in artikel 236, onder j of p respectievelijk q, aan een opzegtermijn bindt die langer is dan een maand.

Deel deze pagina:


Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht